Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)


A casa nostra, des del 2016 el Portal de la Recerca de Catalunya recull, mostra i difon des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es du a terme a Catalunya, facilitant l’accés obert a la producció científica. S’hi poden trobar articles, llibres (sencers o capítols), tesis, grups i projectes de recerca dels investigadors que disposen d’identificador ORCID.


El PRC té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.
 

Els beneficis que ha d'aportar el PRC són:

  • Per al sistema català: donar visibilitat a la potencialitat del sistema en el seu conjunt.
  • Per a les universitats i centres de recerca: reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca.
  • Per als investigadors: incrementar l'accés i la visibilitat del seu treball.


El PRC reuneix l’activitat científica de 13 institucions (12 universitats i un centre de recerca); 385 departaments, instituts i àrees; 10.208 investigadors; 31.602 projectes; 1.487 grups de recerca; 482.743 publicacions; i, per últim, 28.180 tesis. A més, la mitjana de publicacions en accés obert (2010-2016) és del 28% i, pròximament, està prevista la incorporació de 4 centres de recerca.


Impulsat per la Direcció General de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la coordinació del projecte l’assumeix el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i dels centres de recerca participants. El PRC va començar a definir-se a finals del 2012 i després d'una etapa en accés restringit s'obre al públic al 2016.Font: PRC