Gestió de la incertesa científica en els assessoraments científics


Aquest informe de la xarxa d’agències d’assessorament científic de la Unió Europea (EU ANSA Agency Network for Scientific Advice) explica com cada agència gestiona i aborda la gestió de la incertesa científica en els seus informes d’assessorament científic. La missió principal de les agències EU ANSA és proporcionar assessorament científic als polítics de la Unió Europea sobre un ampli espectre de disciplines que van des de la salut públic fins a la igualtat de gènere. I recopilar, fer servir i comunicar evidències científiques, així com identificar i comunicar la incertesa inherent al procés científic.


D’aquesta manera s’intenta que els polítics i legisladors prenguin consciència de la importància de les evidències científiques presentades, i que les polítiques desenvolupades siguin resultat de processos ben informats. L’objectiu és proporcionar una base per identificar temes comuns i estimular la reflexió sobre la definició, identificació i comunicació de la incertesa científica en els informes d’assessorament científic de les agències. La metodologia inclou el desenvolupament d’un marc simple d’avaluació: a) una orientació general sobre la gestió de la incertesa per part de cada agència; b) els resultats científics de cada agència per entendre com es gestiona la incertesa a la pràctica. L’estudi també inclou exemples pràctics que il·lustren bones pràctiques de cada agència.
 

PDF Approaches to assess and manage scientific uncertainty. Examples from EU ANSA agencies