BCN Science Corner


La plataforma BCN SCIENCE CORNER és un vehicle informatiu especialitzat per abordar els grans debats contemporanis sobre la ciència concebuda des d'un punt de vista interdisciplinari i generalista. És sobretot una comunitat virtual per crear xarxa i lligams entre els professionals del sector públic, tècnics, polítics, investigadors i públic en general tant de l'àmbit de la ciència com de les arts i les humanitats i del desenvolupament del territori.

BCN Science Corner neix amb una múltiple voluntat de:

  • Esbossar una panoràmica sobre agents, projectes i debats més significatius en l'àmbit de la ciència i sobretot de la divulgació científica

  • Contribuir a la maduració del discurs sobre la necessària confluència dels sabers científico-tècnics i artístico-humanístics

  • Aprofundir en els efectes democratitzadors de l'alfabetització científica entre la ciutadania.

  • Posar l'accent en la dimensió cultural de la ciència. Els sabers científics ben explicats i adaptats a cada tipologia de públic poden proporcionar tant o més gaudi que la resta de manifestacions culturals.

La plataforma es nodreix setmanalment d'articles, ressenyes, entrevistes, notícies i agenda d'esdeveniments destacats. Comptem amb un grup redactor de destacats periodistes científics, però reiterem la vessant de comunitat oberta per tal que tots els seus usuaris puguin contribuir en els continguts.

Hi trobareu recursos per tractar aspectes diferents de la cultura científica a les ciutats i al territori, així com el seguiment d’esdeveniments a projectes de divulgació, premis científics i congressos de comunicació científica i social.
 

Sigueu benvinguts al racó de Ciència, Ciutat, Territori!___________________________________________________________________________________________________________________________________


La plataforma BCN SCIENCE CORNER es un vehículo informativo especializado para abordar los grandes debates contemporáneos sobre la ciencia concebida desde un punto de vista interdisciplinario y generalista. Es sobre todo una comunidad virtual para crear red y vínculos entre los profesionales del sector público, técnicos, políticos, investigadores y público en general, tanto del ámbito de la ciencia como de las artes y las humanidades y del desarrollo del territorio.

BCN Science Corner nace con una múltiple voluntad de:

  • Esbozar una panorámica sobre agentes, proyectos y debates más significativos en el ámbito de la ciencia y sobre todo de la divulgación científica

  • Contribuir a la maduración del discurso sobre la necesaria confluencia de saberes científico-técnicos y artístico-humanísticos

  • Profundizar en los efectos democratizadores de la alfabetización científica entre la ciudadanía

  • Poner el acento en la dimensión cultural de la ciencia. Los saberes científicos bien explicados y adaptados a cada tipología de público pueden proporcionar tanto o más disfrute que el resto de manifestaciones culturales

La plataforma se nutre semanalmente de artículos, reseñas, entrevistas, noticias y agenda de eventos destacados. Contamos con un grupo redactor de destacados periodistas científicos, pero reiteramos la vertiente de comunidad abierta para que todos sus usuarios puedan contribuir en los contenidos.

Encontraréis recursos para tratar aspectos diferentes de la cultura científica en las ciudades y en el territorio, así como el seguimiento de eventos a proyectos de divulgación, premios científicos y congresos de comunicación científica y social.


¡Sed bienvenidos al rincón de Ciencia, Ciudad, Territorio!___________________________________________________________________________________________________________________________________


The BCN SCIENCE CORNER platform is a specialized information vehicle that is used to address the major contemporary debates about science conceived from an interdisciplinary and generalist point of view.  Above all, it is a virtual community used to create a network and links between public sector professionals, technicians, politicians, researchers and the general public, both in the field of science and the arts and humanities, and in the development of the territory.

The BCN Science Corner was born with multiple goals, including:

• Outline an overview of the most significant agents, projects and debates in the field of science and, above all, of scientific outreach

• Contribute to the maturation of the discourse on the necessary confluence of scientific-technical and artistic-humanistic knowledge

• Deepen the democratizing effects of scientific literacy among citizens

• Emphasize the cultural dimension of science. The scientific knowledge well explained and adapted to each type of audience can provide as much or more enjoyment than the rest of cultural manifestations.

The platform is fed weekly with articles, reviews, interviews, news and events calendars. We have a group of outstanding scientific journalists, but we reiterate the open community aspect so that all its users can contribute to the contents.

You will find resources to deal with different aspects of the scientific culture in the cities and the territory, as well as the follow-up of events to outreach projects, scientific prizes and congresses of scientific and social communication.


Welcome to the corner of Science, City, Territory!


 


 

1 comentari

Membre inactiu

L'ÀRTIC ES DESFÀ.

El passat 18 de setembre els satèl·lits van mesurar el mínim anual d'extensió de gel a l'àrtic, és el tercer any amb menys superfície de gel d'ensà que es comença a registrar ja fa 40 anys. El preocupant però, és la tendència a disminuir que no deixa cap dubte i permet afirmar sense embuts que l'escalfament global del planeta està fonent l'àrtic. Com es veu a la gràfica, la superfície del gel àrtic en el mes de setembre s'ha reduït en prop de 3,5 milions de km2. !Una barbaritat¡  

https://acc-aturemelcanviclimatic.com/