Guía básica para la evaluación de proyectos de cultura científica


Es tracta d'un recurs pràctic per facilitar als responsables de projectes finançats per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) la seva avaluació i millora. La guia explica com definir l'estratègia d'avaluació, com dissenyar els plans d'avaluació i proposa instruments per assolir aquests objectius. Els autors de la guia assenyalen la importància de l'avaluació com a revisió sistemàtica i objectiva d'un projecte en curs o finalitzat donat que proporciona informació de gran utilitat de cara a la presa de decisions pel que fa a l'eficiència, l'eficàcia, l'impacte i la sostenibilitat de la iniciativa.


Per tant, al manual s’hi destaca el paper fonamental de l'avaluació com a eina de comunicació amb els diversos integrants d'un projecte: els participants reals i potencials, les entitats finançadores i els responsables. I es remarca que l'avaluació ha de ser una part integral dels projectes, la qual cosa implica un procés sistemàtic de recol·lecció i anàlisi de dades en les diferents etapes de vida d'un projecte. Per tant, el disseny del pla d'avaluació ha de plantejar-se a la vegada que es defineix el projecte.


La guia ajuda a establir els aspectes clau a l'hora de definir el pla d'avaluació.
 


I respon a aquestes tres preguntes:


1.Què avaluar? 

S’hi explica que el procés d'avaluació es centra en tres objectius: monitoritzar, és a dir, recollir informació sobre l'abast i progrés de la implementació del projecte; avaluar l'impacte en els participants; i millorar el projecte. I que una vegada definits els objectius de l'avaluació, s'han d'establir els respectius indicadors de monitorització, els indicadors d'impacte i els indicadors de millora.


2.Com avaluar?

Una vegada definits els objectius i els paràmetres de l’avaluació, cal decidir quina metodologia (o metodologies) d'avaluació es faran servir. Haurem de triar entre un enfocament d'avaluació quantitatiu, qualitatiu o mixt.


3. Amb quines eines d'avaluació?

Aquí cal tenir en compte les característiques de les eines més comunes per a l'avaluació de projectes educatius i de divulgació que millor s'adaptin a les nostres necessitats. I s’han de contemplar quatre aspectes clau: número de participants/informadors; necessitat de coneixements previs; grau de profunditat de la informació que volem obtenir; i facilitat de tractament i anàlisi. I les principals eines a tenir en compte, serien els qüestionaris, les entrevistes, els grups focals i les observacions.


 

El manual inclou uns annexos amb casos concrets per dotar de contingut les estratègies d'avaluació, exemples de possibles indicadors i d'instruments d'avaluació, bones pràctiques per a contrastar les propostes, etc.

La guia ha estat desenvolupada pel Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinada per la FECYT.PDF Guía básica para la evaluación de proyectos de cultura científicaFont: FECYT